Katalóg web stránok » Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľ - MELAGA s.r.o., Majerský rad 2453/65, 963 01 Krupina, IČO: 46335188, DIČ: 2023337228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 20754/S, bankový účet: 2900794562/8330 (Fio banka, a.s.), IBAN: SK2983300000002900794562, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Katalóg - internetová stránka www.katalogwebstranok.sk

Užívateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Katalógu

Podmienkou pre využitie služieb Katalógu je súhlas Užívateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.

Katalóg môžu využívať všetky fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „užívateľ“).

Užívateľ sa musí bezplatne zaregistrovať a vytvoriť si tak účet, prostredníctvom ktorého môže svoju web stránku (web stránky)  pridať do katalógu, upravovať, alebo zmazať z Katalógu. Registrácia a pridávanie web stránok je zadarmo.

Záznam / web stránku v Katalógu môže Užívateľ kedykoľvek zmazať alebo upraviť, aktualizovať prostredníctvom svojho registrovaného konta / účtu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť záznamov alebo iných služieb Užívateľov.
Za všetky informácie, údaje, text, fotografie, grafiku, logá atď. zodpovedá Užívateľ, od ktorého pochádzajú.

Všetky informácie musia byť v katalógu zapísané s diakritikou, gramaticky správne, v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Nezadávajte časti textu s veľkými písmenami, nepoužívajte rôzne znaky (hviezdičky, výkričníky,...), symboly, medzery apod., vyhýbajte sa superlatívom.

Web stránka musí:
  • byť plne funkčná, nemôže byť v rekonšrukcii
  • byť prínosná pre návštevníka, obsahovo zaujímavá, nesmie obsahovať nadmerné množstvo reklamy, resp. zjavne byť vytvorená len na tento účel
  • reflektovať obsahovo zhodné a súvisiace informácie ako sú uvedené v katalógu
  • byť registrovaná ako hlavná stránka alebo subdoména, nie ako podstránka
  • byť v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi Slovenskej republiky
  • byť zaregistrovaná v katalógu len raz

Zaradenie web stránky do katalógu je bezplatné a bez časového obmedzenia. Web stránky sú zaradené v katalógu podľa času pridania, skôr pridané záznamy sú zobrazované pred neskôr pridanými záznamami Prvé, prednostné pozície pred akýmkoľvek záznamom môže obsadiť ktorýkoľvek záznam (webstránka) v prípade využitia doplnkových spoplatnených služieb.

Všetky pridané web stránky sú overované a schvaľované administrátorom najneskôr do 72 hodín.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, resp. zmeniť text alebo kategóriu zaradenia záznamu / web stránky, alebo odmietnuť zaradenie web stránky aj bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby to oznámil Užívateľovi.

Užívateľ môže využiť doplnkové spoplatnené služby.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči Užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Katalógu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Katalóg bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb Katalógu, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou Užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridaných záznamov, ktoré boli pridané Užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Užívateľmi či tretími osobami.

Užívateľ berie na vedomie, že v Katalógu je zobrazovaná reklama a inzercia tretích strán, tieto reklamné spoločnosti môžu využívať informácie o vašich návštevách s cieľom poskytovať efektívnejšiu reklamu, kontaktné informácie uvedené v zázname alebo inej službe môžu zbierať automatizované vyhľadávacie roboty.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky katalógu.

Jediným (povinným) údajom je e-mail (adresa elektronickej pošty), iné údaje Užívateľ zadáva na Inzertnej stránke dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia (uváženia).
 

Osobné údaje Užívateľa Prevádzkovateľ spracúva výlučne na právnom základe v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (napr. zákon o účtovníctve) a nie sú poskytované tretím stranám. Prevádzkovateľ nespracúva údaje Užívateľa na marketingové účely, ani iné účely, na ktoré by sa vyžadoval súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spoplatnené služby hradí Užívateľ poukázaním platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Objednaná spoplatnená služba bude zverejnená v Katalógu po identifikovaní odosielateľa platby a pripísaní platby na bankový účet Prevádzkovateľa. Užívateľ využívajúci spoplatnenú službu je povinný zaslať svoje identifikačné údaje potrebné na vyhovenie faktúry za objednané služby. Užívateľ nemá právo požadovať od Prevádzkovateľa vrátenie (pomernej časti) platby, ak dôjde k zrušeniu spoplatnenej služby zo strany Užívateľa skôr, ako uplynie dohodnutá doba, alebo ak bol záznam alebo iná služba odstránená z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok. V prípade vzniku nákladov so spracovaním platby bankou, má Prevádzkovateľ právo zúčtovať tieto náklady v príslušnej výške v poskytnutej službe.

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť.Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. Rozumiem